Algemene voorwaarden

Hierbij treft u de algemene voorwaarden, versie 31102023, aan van Fhris

For English, click here.

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: iedere natuurlijk of rechtspersoon die Fhris een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven;
 2. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap Fhris Portaal B.V. (Kvk:73931039) of Fhris Applicatiebeheer B.V. (Kvk:85363308) statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende aan de Philitelaan 57-109, 5617 AK Eindhoven;
 3. Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
 4. Opdracht: de schriftelijke overeenkomst van opdracht, tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waar in staat welke diensten worden verricht;
 5. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht;
 6. Softwareproducten: verzamelnaam voor de besturings- en toepassingsprogramma’s, methoden, regels en bijbehorende data en documentatie, gericht op het bestuurd doen functioneren van een computersysteem, en meer in het bijzonder, de verzameling programma’s die tezamen het besturingssysteem vormen;
 7. Levering: het afleveren of ter beschikking stellen van Softwareproducten aan Opdrachtgever en het verlenen van toegang aan Opdrachtgever tot het gebruik van Softwareproducten;
 8. Overeenkomst tot gebruik: De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor het gebruik van Softwareproducten. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die aangegaan worden met Opdrachtnemer alsmede alle nog tussen Partijen te sluiten overeenkomsten en overige contractuele verbintenissen.
 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien schriftelijk overeengekomen.
 3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 4. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen, tenzij deze voorwaarden zijn gewijzigd. In dat geval gelden de nieuwe voorwaarden.
 6. Deze algemene voorwaarden vervangen de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer van eerdere datum. 

Artikel 3. Offertes

 1. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.
 2. Indien er geen geldigheidstermijn is aangegeven, zijn offertes gedurende 30 dagen geldig.
 3. De bij een offerte of aanbieding behorende brochures, prijslijsten en alle daarbij verstrekte gegevens gelden als een benadering en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk heeft verklaard dat deze als een exacte opgave zijn te beschouwen. 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst van opdracht

 1. Een opdracht komt uitsluitend tot stand doordat Opdrachtnemer een verzoek tot het aangaan van een opdracht accepteert.
 2. De overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de overeenkomst van opdracht getekend door Opdrachtgever retour heeft ontvangen. Indien er geen ondertekende bevestiging over overeenkomst ontvangen is, blijkt totstandkoming van de overeenkomst uit het door Opdrachtnemer uitvoering geven aan de gegeven opdracht.
 3. De overeenkomst tot gebruik van softwareproducten komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de overeenkomst van opdracht getekend door Opdrachtgever retour heeft ontvangen. Indien er geen ondertekende bevestiging over overeenkomst ontvangen is, blijkt totstandkoming van de overeenkomst uit het door Opdrachtnemer beschikbaar stellen van de softwareproducten.
 4. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomsten kunnen enkel schriftelijk geschieden.
 5. Partijen zijn gehouden de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, stipt en volledig na te komen.
 6. Aanbiedingen kunnen door Opdrachtgever schriftelijk en mondeling worden aanvaard. Een aanvaarding per mail / elektronisch valt ook onder schriftelijk.
 7. De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst van opdracht anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 5 Juiste informatieverstrekking

 1. Van Opdrachtgever wordt verwacht dat alle benodigde informatie, welke Opdrachtnemer nodig acht te hebben voor het correct uitvoeren van de overeenkomst van opdracht, tijdig, correct en op de juiste wijze aangeleverd wordt.
 2. Van alle benodigde informatie, die aangeleverd wordt door Opdrachtgever, wordt verwacht dat dit naar juistheid en correctheid gedaan wordt. Opdrachtnemer heeft het recht om de opdracht uit te stellen tot aan deze verplichtingen wordt voldaan.
 3. Indien de informatie onjuist of onvolledig aangeleverd is zal Opdrachtnemer niet verantwoordelijk zijn voor eventuele schade. Extra kosten, uren of schade voor Opdrachtnemer komen voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft): a) verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever en/of cliënt te doen; b) verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten.

Artikel 6. Tussentijdse beëindiging

 1. Onverminderd het bepaalde in de overeenkomst heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen op het tijdstip waarop Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Voorts hebben partijen het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, indien de andere partij enige overige verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt welke niet nakoming van zo ernstige aard is dat van haar handhaving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende partij, na, indien vereist, deswege bij aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld binnen een bij die ingebrekestelling gestelde redelijke termijn, nalatig blijft deze verplichting na te komen respectievelijk geëigende stappen te ondernemen om dit te corrigeren.
 3. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever is te allen tijde mogelijk met een opzegtermijn van een maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 7. Prijs

 1. De tarieven van Opdrachtnemer zijn niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden. De tarieven van de Opdrachtnemer kunnen bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en aan Opdrachtgever verstrekte staffel.
 2. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, al dan niet van overheidswege.
 3. Alle tarieven zijn exclusief de kosten van eventueel door Opdrachtnemer in te schakelen derden.
 4. In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijsbepalende factoren zoals inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, heffingen, rechten, lasten, vrachten en dergelijke na totstandkoming van de overeenkomst, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, een en ander voor zover zulks bij wet niet verboden is, en ongeacht of de wijziging voor Opdrachtnemer al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
 5. In uitzonderlijke gevallen kan een tariefswijziging, anders dan bepaald in het eerdere punten in dit artikel, plaatsvinden.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd per 1 januari van elk kalenderjaar tariefsaanpassingen door te voeren op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van het CBS van de maand juli in het lopende jaar. 

Artikel 8. Betaling

 1. De eerste werkdag van de nieuwe maand vindt de facturatie plaats. Hierbij wordt gekeken naar het daadwerkelijke aantal gebruikers dat de voorgaande maand toegang had tot het systeem van de Opdrachtnemer.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien op grond van feiten en omstandigheden in redelijkheid twijfel kan bestaan of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting zal voldoen, heeft Opdrachtnemer het recht een bankgarantie te verlangen.
 4. Opdrachtgever dient de factuur direct nauwkeurig te controleren. Eventuele bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden bekend gemaakt.
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet nakoming door de Opdrachtgever van diens verplichtingen, komen geheel ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 9. Levering

 1. De diensten of softwareproducten zullen, zoals aangeboden in de offerte / aanbieding, tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de levering op te schorten, waaronder mede verstaan wordt het blokkeren van de toegang tot softwareproducten, indien de Opdrachtgever enige betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt.
 3. Indien er een overschrijding plaatsvindt van de afgesproken levertijd, of dit zal dreigen, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld aan de Opdrachtgever. In geval van overmacht bij de Opdrachtnemer zal de termijn worden verlengd met dezelfde termijn als deze overmacht. De afgesproken levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van deze levertijd geeft de Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst van opdracht of op een schadevergoeding, tenzij er sprake is van een grove fout of grove schuld van Opdrachtnemer. 

Artikel 10. Klachten

 1. Een klacht met betrekking tot de werkzaamheden dient schriftelijk binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, mits Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van rechtsvordering.
 2. Een klacht zoals bedoeld in de eerste volzin van dit artikel, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 1. Indien door Opdrachtnemer (bijvoorbeeld door backoffice-teams, door salespersoneel, of door consultants) aan medewerkers van Opdrachtgever advies wordt verstrekt op het gebied van arbeidsvoorwaarden, cao’s, fiscaliteit, wet-en regelgeving en/of andere onderwerpen van juridische aard, wordt dat gedaan onder voorwaarde en in de verwachting dat Opdrachtgever de adviezen verifieert of door deskundigen laat verifiëren. Opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van adviezen.
 2. Opdrachtnemer zal zijn taken naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 3. Ingeval Opdrachtnemer genoodzaakt is extra werkzaamheden te verrichten c.q. extra kosten moet maken die het gevolg zijn van het feit dat Opdrachtgever dan wel een door haar ingeschakelde derde zonder voorafgaande instemming van Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar werkzaamheden afwijkt, of veroorzaakt zijn doordat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie aan Opdrachtnemer heeft verstrekt, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitgevoerde extra werkzaamheden c.q. extra kosten als meerwerk tegen de dan gehanteerde tarieven van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen winstderving, verlies van gegevens, (schade-)vorderingen van derden, boetes of naheffingen, gemiste opbrengsten of besparingen, reputatie-of imagoschade of andere indirecte schade of gevolgschade welke voortvloeit uit of in verband staat met het niet nakomen van enige verplichting van Opdrachtnemer, dan wel enig onrechtmatig handelen.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele claims van personeel van Opdrachtgever die verband houden met de dienstverlening van Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever.
 6. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en juistheid van de aangedragen gegevens, berust volledig bij de Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele claims van relaties van Opdrachtgever die verband houden met de dienstverlening van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
 8. Opdrachtgever zal tijdig de door Opdrachtnemer, in redelijkheid voor de uitvoering van de Overeenkomst, noodzakelijk geachte informatie en medewerking verschaffen. Opdrachtgever staat er voor in dat de door haar aangeleverde informatie juist en volledig is en zal zorg dragen voor tijdige aanlevering.
 9. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van het door Opdrachtnemer niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de uitvoering redelijkerwijs mag worden vertrouwd.
 10. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot 50% van het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden heeft ontvangen. Bij werkzaamheden die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 (zes) maanden.
 11. Ter dekking van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit lid 9 van dit artikel, heeft Opdrachtnemer een Bedrijfs-en Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 12. Bij het inschakelen van derden door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 13. Na een termijn van 3 (drie) maanden na beëindiging van de uit de overeenkomst voortvloeiende feitelijke werkzaamheden voor Opdrachtgever, kan Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als bedoeld in lid 9.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van de geleverde softwareproducten berust bij Opdrachtnemer en/of berust bij een toeleverancier van Opdrachtnemer. Indien de intellectuele (eigendoms-)rechten bij een toeleverancier van Opdrachtnemer berusten, garandeert Opdrachtnemer gerechtigd te zijn de licentie voor het gebruik van softwareproducten te verlenen.
 2. De licentie voor het gebruik van softwareproducten wordt pas aan de Opdrachtgever verleend zodra de Opdrachtgever al zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen is nagekomen. Indien een licentie is verleend en enige in de vorige zin bedoelde verplichting niet wordt nagekomen, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie of ontbinding (van de onderneming) van de Opdrachtgever, is Opdrachtnemer gerechtigd de licentie zonder enige sommatie of ingebrekestelling in te trekken. In zodanig geval zal ook de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zijn ontbonden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op schadevergoeding.

Artikel 14. Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet, niet juist of niet tijdig nakomen van zijn verplichtingen uit de opdracht indien sprake is van overmacht en is in geval van overmacht niet gehouden enige schade te vergoeden. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar eigen risico behoort te komen.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings-en andere verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft opdrachtgever tot betaling gehouden. Wanneer de overmacht situatie langer dan twee weken heeft geduurd, treden partijen in overleg over een zodanige aanpassing van de overeenkomst dat verdere uitvoering ervan voor beide partijen zinvol is.
 3. Onder overmacht wordt verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
 4. Zodra zich bij Opdrachtnemer een overmacht toestand voordoet als vermeld in dit artikel, zal hij daarvan mededeling doen aan de Opdrachtgever. 

Artikel 15. Geheimhouding, privacy en AVG

 1. Partijen zullen geheimhouding naleven ten aanzien van alle informatie die hen ter kennis is gekomen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tot opdracht en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden, tenzij bekendmaking is toegestaan of de wet of een rechter tot bekendmaking dwingt.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het Opdrachtnemer toegestaan in één of meer (pers)berichten melden te maken van het aangaan van de overeenkomst tot opdracht.
 3. Opdrachtnemer neemt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht bij het uitvoeren van haar werkzaamheden.
 4. Voor zover de overeenkomst verwerking van de persoonsgegevens door Opdrachtnemer met zich mee brengt fungeert Opdrachtnemer hierbij als verwerker. In die hoedanigheid zal Opdrachtnemer zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen en zal Opdrachtnemer meewerken aan het ondertekenen van een haar conveniërende verwerkersovereenkomst.
 5. Door het aangaan van de betreffende overeenkomst geeft Opdrachtgever aan Opdrachtnemer opdracht om persoonsgegevens te verwerken, waaronder begrepen het gebruiken van geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens voor het doen van statistisch onderzoek naar (de kwaliteit van) haar dienstverlening. Andere verwerkingen zal Opdrachtnemer alleen uitvoeren in opdracht van Opdrachtgever of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 6. Opdrachtgever behoudt te allen tijde de eigendomsrechten op de persoonsgegevens. Na afloop van de Overeenkomst worden de data op verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtgever verstrekt op een gangbare gegevensdrager. Eventuele kosten hiervoor zal Opdrachtnemer vooraf aan Opdrachtgever communiceren.
 7. Alle medewerkers die handelen onder het gezag van Opdrachtnemer en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.
 8. Opdrachtnemer zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 16. Elektronische communicatie

 1. Voor het uitvoeren van de opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn tegenover elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden, doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 17. Toepasselijk recht

 1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die aangegaan worden met Opdrachtnemer alsmede alle nog tussen Partijen te sluiten overeenkomsten en overige contractuele verbintenissen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter. 
 3. Een geschil leidt niet tot het opschorten van de betalingsverplichtingen die volgen uit deze overeenkomst.

Artikel 18. Slotbepalingen

 1. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en worden, afhankelijk van de impact van de wijzigingen, (bij voorbaat) met de klant besproken. 
 2. Indien Opdrachtgever een wijziging of aanvulling niet wil accepteren, kan hij dit tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden schriftelijk kenbaar maken een Opdrachtnemer, waarna partijen in overleg zullen treden. 
 3. Partijen staan ervoor in dat alle personen die door hen direct of indirect worden ingeschakeld de in dit document genoemde verplichtingen nakomen.
 4. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken Medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende twaalf maanden daarna.